Voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Metabletica en de cliënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen vierentwintig uur voor de afspraak, is Metabletica genoodzaakt de gereserveerde tijd, door middel van een papieren factuur van negentig euro (€ 90,–) aan de cliënt in rekening te brengen. Voor een eerste afspraak is dat bedrag honderdentwintig euro (€ 120,–). Het niet verschijnen op een afspraak betekent in eerste instantie dat uw behandeling wordt onderbroken. Dat heeft meestal geen goed effect op die behandeling. Het niet nakomen van een afspraak vraagt veel tijd van onze behandelaren en daarmee ook veel geld. De doorstroom van cliënten zal langzamer gaan en een onnodig lange wachtlijst kan het resultaat zijn. In de tijd dat u niet gekomen bent hadden we immers iemand anders kunnen behandelen. Uw behandelaar zal meerdere afspraken met u maken. Houdt u zelf in de gaten wanneer verdere afspraken moeten worden gemaakt en breng uw behandelaar daarvan op de hoogte.

Indien tweemaal zonder berichtgeving en/of goede reden sprake is van afwezigheid op een afspraak, wordt de behandeling in principe gestopt, het dossier gesloten. Dit verschoont de cliënt niet van het betalen van de rekening. De huisarts wordt dan van het sluiten van het dossier op de hoogte gebracht.

Artikel 3

De door Metabletica BV aan de cliënt te declareren kosten voor een behandeling dienen door de cliënt binnen veertien dagen na de behandeling te worden voldaan. Wij declareren de rekening eenmaal per jaar of na het beëindigen van de behandeling bij de gemeente waar u woont. De deeltijd wordt maandelijks bij de gemeente gedeclareerd.

Artikel 4

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen veertien dagen na de factuurdatum heeft betaald is de cliënt in verzuim. U ontvangt dan een aanmaning. U heeft dan nog zeven dagen de tijd om de rekening te voldoen na de datum van aanmaning.

Artikel 5

Bij niet betaling binnen veertien dagen na de factuurdatum stuurt Metabletica BV de cliënt een betalingsherinnering. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van vijf euro aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6

Voldoet de cliënt binnen zeven dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is Metabletica BV zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van de hoofdsom met een minimum van dertig euro.

Artikel 8

Bij besproken betalingsachterstand is Metabletica BV gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.