Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden Metabletica

                              

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten tussen Metabletica en de cliënt van 18 jaar en ouder.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen vierentwintig uur voor de afspraak, is Metabletica genoodzaakt de gereserveerde tijd, door middel van een aparte no-show factuur aan de cliënt in rekening te brengen. De tarieven hiervoor zijn honderd en tien euro per uur (€110,- per uur) voor een psycholoog en honderdzestig euro per uur(€160,- per uur) voor een psychiater. Deze factuur kunt u niet indienen bij de zorgverzekeraar maar dient u zelf te betalen. Indien u zich binnen vierentwintig uur van de afspraak ziek meld, zal Metabletica u vragen of het voor u mogelijk is om de afspraak om te zetten in een (beeld)belafspraak. Als u hier mee akkoord gaat krijgt u voor deze afspraak geen no-show factuur.

Indien tweemaal zonder berichtgeving en/of goede reden sprake is van afwezigheid op een afspraak, is Metabletica gerechtigd om eenzijdig de behandeling te beëindigen en het dossier te sluiten. Dit betekent wel dat de cliënt nog steeds verplicht is de rekening te betalen. Hiermee komt het recht op korting op ingehouden eigen risico en ingehouden eigen bijdrage ook te vervallen. (artikel 3 en artikel 4)

Artikel 3

Indien Metabletica haar factuur niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar van de cliënt kan indienen, dient de cliënt binnen veertien dagen na de factuurdatum door haar te declareren kosten voor een behandeling te voldoen. Indien de cliënt deze factuur tijdig voldoet, krijgt zij de eventuele eigen bijdrage als korting op de factuur, na ontvangst van (een kopie van) de specificatie van de factuur. De zorgverzekeraar levert deze per post of digitaal aan cliënt.

Artikel 4

Indien de cliënt de door haar te declareren kosten niet tijdig voldoet, dat wil zeggen na de 2e herinnering de factuur nog steeds niet voldaan heeft, vervallen eventuele kortingen op de factuur. De cliënt kan geen recht claimen op de korting ter grootte van de eigen bijdrage.

Artikel 5

Voldoet de cliënt niet aan zijn/haar financiële verplichtingen dan is Metabletica zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel incassomaatregelen door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld volgens het Besluit buitengerechtelijke kosten, Stbld. 2012 nr. 141 met een minimum van veertig euro. Indien de vordering ter incassering uit handen wordt gegeven, worden deze kosten ook nog verhoogd met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Metabletica kan daarnaast ook nog 2% wettelijke rente per jaar in rekening brengen.

Artikel 6

Bij een betalingsachterstand is Metabletica  gerechtigd verdere behandeling op te schorten – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet-  totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7

Cliënt heeft de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen met Metabletica. Metabletica is hiertoe niet verplicht.

Artikel 8

Indien cliënt haar verplichtingen met betrekking de betalingsregeling niet nakomt is het openstaande declaratiebedrag direct en volledig opeisbaar door Metabletica.

Artikel 9

Mochten tarieven tussentijds wijzigen dan zijn de nieuwe tarieven van toepassing.