Volwassenen

U bent niet de eerste, niet de enige en waarschijnlijk niet de laatste…

Bijna één op de vijf Nederlanders tussen 18 en 65 jaar wordt geconfronteerd met een psychische stoornis. Veel mensen hebben derhalve last van psychische problemen. Bij de een ingrijpender dan bij de ander. Hulp vragen is niet voor iedereen gemakkelijk zeker niet als het gaat om geestelijke hulp. Tijdig hulp vragen is belangrijk zeker voor uw eigen welbevinden.

U bent op de website van Metabletica. Waarschijnlijk omdat u of een van uw naasten op zoek bent naar hulp. Daarmee heeft u een eerste goede stap gemaakt. Uw mogelijke eerste stap om de regie over uw eigen leven weer in de hand te nemen.

Concept van zorg nabij, toegankelijk en op maat

Uw hulpvraag kan ingevuld worden met behulp van het vraaggestuurde aanbod in Valkenswaard of in de regio. Dit vraaggestuurde aanbod kan binnen de regio gerealiseerd worden in samenwerking met een aantal aanbieders, zoals huisartsen. Op grond van de samenwerking wordt evidence-based, experience-based en practice-based werken sterker verankerd in het hulpverlenings-proces. Voorts kan het proces van stepped care ontstaan. De diversiteit in ernst en chroniciteit van de klachten vraagt tenslotte om ‘getrapte zorg’. Dit houdt in dat een cliënt in eerste instantie de meest effectieve,  minst belastende, goedkoopste en kortste vorm van behandeling krijgt aangeboden die mogelijk is gezien de aard en de ernst van de problematiek.

Matched care

De vorm van hulp die wordt geboden door Metabletica is meer gestoeld op matched care. Dit betekent dat op grond van een gericht onderzoek naar de aard, de oorzaak en de gevolgen van de klachten, een doelgerichte behandeling wordt opgezet ten einde de problemen die er zijn te verminderen of op te heffen. Elk mens is immers uniek met zijn of haar unieke persoonlijkheidsstructuur, ervaringen en belevingen. Dat vraagt om meer maatwerk. Mocht stepped care of matched care geen van beide mogelijk zijn dan is de behandeling gericht op het dragelijk maken van de problemen voor de cliënt in kwestie en diens omgeving.

We vinden het belangrijk om lokaal te werken. Het is niet wenselijk dat een cliënt met problemen twee uur moet reizen voor hulp. Dit betekent dat de hulpverlening, indien u dat prettig vindt ook naar u toekomt. Het houdt ook in dat medewerkers van Metabletica in de buurt hun werkzaamheden verrichten. Bijvoorbeeld in de praktijk van uw huisarts. Metabletica tracht zo goed mogelijk gebruik te maken van evidence- en experience-based werken omdat het leert dat het hulpverlenen overeenkomstig richtlijnen en protocollen het beste resultaat oplevert. Het practice-based werken leert dat bij de hulpverlening aan cliënten, andere zaken een rol spelen, veelal op het gebied van de interactie, die van belang zijn voor het welslagen van de therapie. Deze dingen laten ruimte om de therapie op maat aan te bieden volgens de richtlijn of het protocol. Samen met het bovenstaande en het uitgangspunt dat de cliënt het beste kan aangeven wat hij of zij nodig heeft wordt de zorg op maat geboden. Uiteindelijk gaat het uiteraard om het gemeten effect  en welbevinden van degene die de zorg nodig heeft.

Kwaliteit van de hulpverlening  

Kwaliteit en professionaliteit zijn erg belangrijk voor Metabletica. We zijn kritisch op ons eigen handelen, willen in ontwikkeling blijven en uiteraard wordt onze kwaliteit en professionaliteit beoordeeld door onafhankelijke deskundige organisaties. Met behulp van meetbare aspecten in de GGZ en te behalen keurmerken, maken we onze kwaliteit zichtbaar en kunnen we deze waar nodig of wenselijk verbeteren. De door ons behaalde keurmerken ziet u onderaan onze webpagina staan. 

De kwaliteit in ons handelen, onze werkwijze en ons behandelaanbod evalueren we voortdurend met elkaar in o.a. werkoverleggen, werkbegeleiding en intervisie. Wat u daar als client direct van merkt is dat er in de gesprekken met uw behandelaar om de zoveel tijd ook een evaluatiegesprek plaatsvindt waar uw regiebehandelaar ook bij is. Daarnaast kan het ook voorkomen dat er een andere behandelaar aansluit om mee te kijken en mee te denken over de behandeling. Op deze manier kunnen we leren van en met elkaar, wat logischerwijs weer toekomt aan de kwaliteit van uw behandeling.