Onze missie

Vier doelstellingen

  1. Het invullen van de vraag naar psychotherapie-producten bij cliënten regionaal in de Basis-Generalistische en Specialistische zorg.
  2. Het ontwikkelen van psychotherapiespecialisaties in tegenstelling tot globalisering.
  3. Het bieden van onderwijs aan professionals en semi-professionals op het gebied van hulpverlening.
  4. De zorg betaalbaar, van goede kwaliteit, met continuïteit, leveren.

Concept van zorg nabij, toegankelijk en op maat

Dit vraaggestuurde aanbod kan binnen de regio gerealiseerd worden in samenwerking met een aantal stakeholders, zoals artsen. Op grond van de samenwerking wordt evidence-based, experience-based en practice-based werken sterker verankerd in het hulpverleningsproces. Voorts kan het proces van stepped care ontstaan. De diversiteit in ernst en chroniciteit van de klachten vraagt tenslotte om ‘getrapte zorg’. Dit houdt in dat een cliënt in eerste instantie de meest effectieve, minst belastende, goedkoopste en kortste vorm van behandeling krijgt aangeboden die mogelijk is gezien de aard en de ernst van de problematiek. Die vorm van hulp wordt geboden door Metabletica. Pas als deze minimale interventie onvoldoende effect heeft, wordt naar een intensievere interventie overgegaan. In 2004 werd door Van Straten en Donker onderzoek uitgevoerd. De kracht van dit onderzoek is dat het een praktijk onderzoek is, uitgevoerd bij zeven GGZ instellingen in Nederland. Uit het onderzoek komt naar voren dat er geen verband is tussen de behandelduur en de resultaten van de behandeling. Integendeel: relatief korte behandelmethoden zoals Kort Durende Behandeling en Cognitieve Gedragstherapie blijken effectiever dan de zogenaamde Care as Usual. Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat uitgebreide intake en diagnose procedures geen toegevoegde waarde hebben voor de effecten van de behandeling. Het onderzoek pleit er voor om bij een belangrijk deel van de instromende cliënten in de GGZ direct met behandelen te starten (de zogenaamde Stepped Care-methode) in tegenstelling tot de traditionele (multidisciplinaire) Matched Care-methode. We vinden het belangrijk om lokaal te werken. Het is niet wenselijk dat een cliënt met problemen twee uur moet reizen voor hulp. Het is niet wenselijk dat een kind met ouders twee tot drie uur onderweg is voor hulpverlening. Niet alle verzekeraars zijn het daarmee eens, terwijl juist de politiek de zorg nabij tot een belangrijk punt maakt.

De schaarse financiële middelen in de hulpverlening en de zich uitbreidende marktwerking zorgen er voor dat verzekeraars met veel belangstelling kennis hebben genomen van dit onderzoek. Vanuit deze financiers zal in toenemende mate worden aangedrongen op efficiënte behandelmethoden.

Metabletica tracht zo goed mogelijk gebruik te maken van Evidence- en experience-based werken omdat het leert dat het hulpverlenen overeenkomstig richtlijnen en protocollen het beste resultaat oplevert. Het practice-based werken leert dat bij de hulpverlening aan cliënten, andere variabelen een rol spelen, veelal op het gebied van de interactie, die van grote importantie zijn voor het welslagen van de therapie. De non-specifieke variabelen laten ruimte om de therapie op maat aan te bieden volgens de richtlijn of het protocol. Samen met het bovenstaande en het uitgangspunt dat de cliënt het beste kan aangeven wat hij of zij nodig heeft wordt de zorg op maat geboden. Uiteindelijk gaat het uiteraard om het gemeten effect en welbevinden van de cliënt.