Autisme jongeren

banner_image_1

Contact houden met autistische kinderen

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen.

Alles wat iemand met autisme hoort, ziet, ruikt en voelt, verwerkt hij of zij op een andere manier dan iemand zonder autisme. Er komt veel ’losse’ informatie binnen. En daardoor wordt het moeilijk om er een logisch geheel van te maken. Dat maakt het lastiger om de wereld waarin wij leven te begrijpen. Autisme kenmerkt zich door een afwijkende ontwikkeling op drie terreinen: communicatie en taal, de sociale interactie verloopt moeizamer en er is vaak sprake van stereotype gedrag en een eenzijdige belangstelling.
Mensen met autisme zijn vaak gevoeliger (of juist minder gevoelig) voor bepaalde prikkels, zoals geluid of pijn is heftiger of juist minder heftig aanwezig. Ook kunnen door autisme extra psychische problemen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn dwangmatig gedrag of een depressie. Verder hebben mensen met autisme vaker last van angsten en woede-aanvallen. Ongeveer 20% van de mensen met autisme heeft een verstandelijke beperking. Er zijn veel vormen van autisme. In de praktijk wordt gesproken over een autistische stoornis, het syndroom van Asperger, PDD-NOS en MCDD (meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis). Al deze varianten behoren tot de autisme spectrumstoornissen (afgekort ASS). Een autisme spectrumstoornis is niet te genezen, maar door goede behandeling en begeleiding kunnen klachten wel verminderen en kunnen kind en ouders leren hoe ze met de stoornis om kunnen gaan. We hebben behandelingen in huis die in een aantal gevallen de kenmerken dusdanig verminderen dat de stoornis aldus niet meer herkenbaar is.
Kinderen en jongeren met autisme zijn vaak heel goed in staat om zich te ontwikkelen.

Daarom bieden wij verschillende vormen van behandeling voor kinderen van 0 – 6 jaar en kinderen en jongeren vanaf 6 jaar, zoals onder andere sociale vaardigheidstraining, psycho-educatie, psychomotore therapie, individuele therapie (bijvoorbeeld gericht op verminderen van angsten of verminderen van boze buien), farmacotherapie, TOM-training, Ouderbegeleiding en -groep en deeltijdbehandeling voor kinderen van 6 – 12 jaar. Het zorgdomein ASS is tevens gespecialiseerd in vroegdiagnostiek en behandeling van zeer jonge kinderen met een vermoeden van autisme.

Direct aanmeldenMeer weten?

Deeltijdbehandeling voor kinderen met een stoornis in het Autistisch Spectrum

Wat is deeltijdbehandeling

De deeltijdbehandeling biedt mogelijkheden intensief en gericht met kinderen met een stoornis in het

autistisch spectrum ( ASS) en hun ouders te werken aan de veelal chronische beperking en problematiek zoals die bij de stoornis horen. De kinderen komen 2 dagdelen per week van 15.00 uur tot 19.30 uur naar de deeltijdbehandeling. Hier kunnen ze gebruik maken van diverse mogelijkheden, waaronder:

  • Voorlichting
  • Sociale vaardigheidstherapie
  • Social rescripting
  • Groepstherapie en individuele therapie
  • Training in het samenspelen en alleen spelen
  • Creatieve therapie en Psychomotorische therapie. De kinderen verblijven per dagdeel in een groep van maximaal 8 kinderen. Twee tot drie pedagogische medewerkers bieden de deeltijdse begeleiding en behandeling. Daarnaast worden de hiervoor genoemde mogelijkheden uitgevoerd door psychotherapeuten/klinisch psychologen, psychologen en vaktherapeuten. Begeleiding en behandeling vinden plaats in een omgeving met voldoende structuur, veiligheid en voorspelbaarheid zoals die is aangewezen voor kinderen met ASS. De behandeling is gericht op flexibilisering van en variatie in het gedrag van het kind of de jeugdige. Wil de deeltijdbehandeling voldoende effect hebben dan is de samenwerking met de ouders en de school van het kind van groot belang. School, gezin en deeltijdbehandeling dienen op elkaar afgestemd te zijn. Hiertoe is ondermeer een systeembegeleider beschikbaar.De  behandelgroepen zijn ingedeeld op leeftijd van de deelnemers. Voor de kinderen van 6 – 9 jaar is er op de maandag en donderdag een dagdeel en voor de kinderen van 9 – 12 jaar is er de dinsdag en de vrijdag een dagdeel. De deeltijd vindt plaats van 15.00 tot 19.00 uur. Dit betekent dat uw kind op de deeltijd avondeten krijgt.

De aanmelding

Op de deeltijd wordt gewerkt met een behandelplan. Hierin worden de belangrijkste afspraken rondom de behandeling schriftelijk vastgelegd. Hierin staat ondermeer: de reden van aanmelding, de diagnose, de hulpvraag en wensen van ouders, kind/jeugdige en eventueel school, de bijdrage van de ouder(s) en het aanbod van de deeltijdbehandeling. Ook worden de te bereiken doelen vastgelegd. Ouders stemmen in met het behandelplan door middel van ondertekening van een behandelovereenkomst.

De fasen in de deeltijdbehandeling

De deeltijdbehandeling start met een fase van acht weken waarin ondermeer ruime aandacht is voor verdere observatie en het verkrijgen van een duidelijk beeld van het kind op verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze periode eindigt met het opstellen van een uitvoeringsplan waarin concrete doelen en de in te zetten behandelvormen zijn opgenomen. Hierna wordt gedurende tien maanden uitvoering gegeven aan het plan, inclusief de bijhorende evaluaties. Tijdens de eindevaluatie wordt aandacht besteed aan eventuele vormen van hulp na de deeltijdbehandeling.

Ouders en kinderen/jeugdigen die gebruik willen maken van de deeltijdbehandeling hebben een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist nodig of een verwijzing van een lokaal ondersteuningsteam of generalistisch team. In de meeste gevallen zal de deeltijdbehandeling worden afgesproken als het kind voor onderzoek en behandeling bij Metabletica wordt gezien.

Na de intake wordt vastgesteld of het kind/jeugdige deel kan nemen aan de deeltijdbehandeling.

Direct aanmeldenMeer weten?