Klachten

Klachten

Een medewerker van Metabletica is verplicht zich bij de uitoefening van het beroep te houden aan bepaalde regels. De overheid heeft de laatste jaren een aantal wetten tot stand gebracht waarin de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten zijn vastgelegd.

Onverhoopt kunnen er tijdens de hulpverlening dingen gebeuren waarover u ontevreden bent.

Wat u kunt doen

Hoe handelt u wanneer u klachten heeft? Indien u klachten heeft over uw hulpverlener en/of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw hulpverlener zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw hulpverlener op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

 • U kunt contact opnemen met de directeur van de instelling, die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen.  U maakt dan een afspraak via  het secretariaat van Metabletica, telefoonnummer 040 2010022
 • U kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris Frank Willemsen mailadres klachtenbehandeling@eckg-jd.nl
 • Is uw klacht van dien aard dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klacht(en) voorleggen aan een externe klachtencommissie. Die klachtencommissie is onafhankelijk.

Hoe de externe klachtencommissie uw klacht behandelt

Ontvangst van uw klacht

 • Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen 5 werkdagen per e-mail of per post (afhankelijk van de wijze waarop u de klacht heeft ingediend) een ontvangstbevestiging.
 • u ontvangt een verzoek tot toestemming voor het opvragen van uw (medische gegevens) bij de organisatie.

 

Indien nodig vragen wij u de  klacht verder toe te lichten.

 • Uw klachtenformulier wordt verstuurd aan de organisatie waartegen uw klacht gericht is.
 • Na ontvangst van de aanvullende documenten gaan wij over tot het versturen van uw klacht aan de organisatie waartegen u een klacht heeft;
 • Wij verzoeken de organisatie om te reageren op uw klacht (hoor en wederhoor);
 • De reactie van de organisatie wordt aan u verstuurd zodat u hier weer op kunt reageren;
 • Indien nodig vragen wij bij beiden partijen om aanvullende informatie.

 

Behandeling van de klacht

 • Wanneer wij over voldoende informatie beschikken gaat de klachtencommissie zich beraden over de gegrondheid van de klacht. U en de betrokken organisatie ontvangen binnen de gestelde termijn het oordeel van de klachtencommissie, al dan niet vergezeld met een advies aan de organisatie;
 • De organisatie informeert de klager en klachtencommissie over de maatregelen
 • De organisatie en klachtencommissie gaan bij de klager na of de klacht naar tevredenheid opgelost is

Er zijn meerdere mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken:

 • U kunt het klachtenformulier downloaden op de website van de Stichting Klachten-
 • commissie Gezondheidszorg www.lkgz.nl om het per post te versturen;
 • u kunt de klacht op de website direct en online via een beveiligde verbinding te versturen;
 • u kunt uw klacht kenbaar maken per e-mail: klachtenbehandeling@lkgz.nl

In de email zet u:

 • uw naam en telefoonnummer;
 • dat het over Metabletica gaat;
 • de gebeurtenis waarover u klaagt;
 • wanneer de gebeurtenis plaats vond;
 • wat uw bezwaar is tegen deze gebeurtenis;
 • tegen wie uw klacht gericht is;
 • wat u al heeft gedaan.

Het correspondentieadres voor algemene post is:

Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg

t.a.v. Ambtelijk secretaris Max van Veenendaal

Nievaartpad 2

2353 SL Leiderdorp