Kinderen

Verandering in de Jeugdzorg

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders. Naast deze bestuurlijke en financiële decentralisatie (transitie), die gepaard gaat met een forse bezuiniging, wordt gestreefd naar een omslag (transformatie) in het werken binnen de jeugdzorg. De eigen kracht van jeugdigen, hun gezin en netwerk neemt daarin een belangrijke rol in. Het uitgangspunt van het nieuwe stelsel is eerder ondersteuning en zorg op maat te bieden vanuit een laagdrempelig netwerk van organisaties. Het inzetten van specialistisch zorgaanbod is nodig bij problematiek bij de jeugdige of het gezin waarbij het normale niet meer werkt. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld specialistische ambulante GGz behandeling, deeltijdbehandeling en dergelijke. De specialistische hulp kunt u bereiken via een verwijzing van uw huisarts. De Jeugd GGz zal dan een medewerker van een generalistenteam van de gemeente op de hoogte brengen. Deze zal dan vervolgens een indicatie afgeven. De huisarts is de poortwachter naar de Jeugd GGz. Een andere route is die na aanmelding bij een generalistenteam. Indien daar blijkt dat de problematiek dermate is dat de gespecialiseerde hulp van de Jeugd GGz is gewenst, zal een indicatie worden afgegeven, wordt contact opgenomen met de Jeugd GGz en kunt u aldaar de hulp verkrijgen die nodig is.

Onze missie

Metabletica onderschrijft de gedachten die ten grondslag liggen aan de veranderingen in de jeugdzorg. Wij menen dat de zorg aan kinderen zo nabij mogelijk moet plaats vinden. Dat een kind bijvoorbeeld voor behandeling naar Eindhoven moeten en zodoende niet meer naar de voetbalclub kunnen gaan is onjuist.. Ook kan het niet zo zijn dat een moeder met haar zoon met ADHD op woensdagmiddag voor hulpverlening lange tijd moet reizen terwiijl haar andere kind met autisme thuis moet blijven. Zo zijn er meer schrijnende voorbeelden te noemen. Hulpverlening lokaal houden biedt veel voordelen en mogelijkheden. Onze gedachten hangen samen met de begrippen nabij, toegankelijk en op maat.

Concept van zorg nabij, toegankelijk en op maat

Dit vraaggestuurde aanbod kan binnen de regio gerealiseerd worden in samenwerking met een aantal, zoals huisartsen. Op grond van de samenwerking wordt evidence-based, experience-based en practice-based werken sterker verankerd in het hulpverlenings-proces. Voorts kan het proces van stepped care ontstaan. De diversiteit in ernst en chroniciteit van de klachten vraagt tenslotte om ‘getrapte zorg’. Dit houdt in dat een cliënt in eerste instantie de meest effectieve,  minst belastende, goedkoopste en kortste vorm van behandeling krijgt aangeboden die mogelijk is gezien de aard en de ernst van de problematiek. De vorm van hulp die wordt geboden door Metabletica is meer gestoeld op matched care. Dit betekent dat op grond van een gericht onderzoek naar de aard, de oorzaak en de gevolgen van de klachten, een doelgerichte behandeling wordt opgezet ten einde de problemen die er zijn te verminderen of op te heffen. Mocht dit geen van beide mogelijk zijn dan is de behandeling gericht op het dragelijk maken van de problemen voor het kind in kwestie en diens omgeving.

We vinden het belangrijk om lokaal te werken. Het is niet wenselijk dat een cliënt met problemen twee uur moet reizen voor hulp. Het is verwerpelijk dat een kind met ouders twee tot drie uur onderweg is voor hulpverlening. Dit betekent dat de hulpverlening, indien u dat prettig vindt ook naar u toekomt. Het houdt ook in dat medewerkers van Metabletica in de buurt hun werkzaamheden verrichten. Bijvoorbeeld in de praktijk van uw huisarts. Metabletica tracht zo goed mogelijk gebruik te maken van Evidence- en experience-based werken omdat het leert dat het hulpverlenen overeenkomstig richtlijnen en protocollen het beste resultaat oplevert. Het practice-based werken leert dat bij de hulpverlening aan cliënten, andere zaken een rol spelen, veelal op het gebied van de interactie, die van belang zijn voor het welslagen van de therapie. Deze dingen laten ruimte om de therapie op maat aan te bieden volgens de richtlijn of het protocol. Samen met het bovenstaande en het uitgangspunt dat de cliënt het beste kan aangeven wat hij of zij nodig heeft wordt de zorg op maat geboden. Uiteindelijk gaat het uiteraard om het gemeten effect  en welbevinden van degene die de zorg nodig heeft.