Jongvolwassen

Jeugd tot 18 jaar

Jeugdzorg 

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders. De eigen kracht van jeugdigen, hun gezin en netwerk neemt daarin een belangrijke rol in. Het uitgangspunt is ondersteuning en zorg op maat te bieden vanuit een laagdrempelig netwerk van organisaties. Het inzetten van een specialistisch ambulante behandeling is nodig als er sprake is van meer complexe problematiek bij de jeugdige en/of het gezin. Specialistische hulp kunt u bereiken via een verwijzing van uw huisarts of een verwijzing vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van de gemeente waar uw kind woont. Deze zal dan vervolgens een indicatie, ook wel beschikking genoemd, afgeven. Met een verwijzing van huisarts of CJG van gemeente kunt u zich bij ons aanmelden. (zie bij : informatie) 

Onze missie 

Metabletica onderschrijft de gedachten die ten grondslag liggen aan de jeugdzorg. Wij menen dat de zorg aan kinderen zo nabij mogelijk moet plaats vinden. Hulpverlening lokaal houden biedt veel voordelen en mogelijkheden. Onze gedachten hangen samen met de begrippen nabij, toegankelijk en op maat.  

Dit vraaggestuurde aanbod kan binnen de regio gerealiseerd worden in samenwerking met het sociaal domein, zoals huisarts en andere hulpverlening in de omgeving van gezin en kind/jeugdige.  Op grond van de samenwerking wordt evidence-based, experience-based en practice-based werken sterker verankerd in het hulpverlenings-proces. Voorts kan het proces van stepped care ontstaan. De diversiteit in ernst en chroniciteit van de klachten vraagt tenslotte om ‘getrapte zorg’. Dit houdt in dat een cliënt in eerste instantie de meest effectieve,  minst belastende, goedkoopste en kortste vorm van behandeling krijgt aangeboden die mogelijk is gezien de aard en de ernst van de problematiek. De vorm van hulp die wordt geboden door Metabletica is meer gestoeld op matched care. Dit betekent dat op grond van een gericht onderzoek naar de aard, de oorzaak en de gevolgen van de klachten, een doelgerichte behandeling wordt opgezet ten einde de problemen die er zijn te verminderen of op te heffen. Mocht dit geen van beide mogelijk zijn dan is de behandeling gericht op het dragelijk maken van / leren omgaan met de problemen voor het kind/jeugdige in kwestie en diens omgeving. 

Jongvolwassenen vanaf 18 jaar

U bent niet de eerste, niet de enige en waarschijnlijk niet de laatste…

Bijna één op de vijf Nederlanders tussen 18 en 65 jaar wordt geconfronteerd met een psychische stoornis. Veel mensen hebben derhalve last van psychische problemen. Bij de een ingrijpender dan bij de ander. Hulp vragen is niet voor iedereen gemakkelijk zeker niet als het gaat om geestelijke hulp. Tijdig hulp vragen is belangrijk zeker voor uw eigen welbevinden.

U bent op de website van Metabletica. Waarschijnlijk omdat u of een van uw naasten op zoek bent naar hulp. Daarmee heeft u een eerste goede stap gemaakt. Uw mogelijke eerste stap om de regie over uw eigen leven weer in de hand te nemen.

Kwaliteit van de hulpverlening  

Kwaliteit en professionaliteit zijn erg belangrijk voor Metabletica. We zijn kritisch op ons eigen handelen, willen in ontwikkeling blijven en uiteraard wordt onze kwaliteit en professionaliteit beoordeeld door onafhankelijke deskundige organisaties. Met behulp van meetbare aspecten in de GGZ en te behalen keurmerken, maken we onze kwaliteit zichtbaar en kunnen we deze waar nodig of wenselijk verbeteren. De door ons behaalde keurmerken ziet u onderaan onze webpagina staan. 

De kwaliteit in ons handelen, onze werkwijze en ons behandelaanbod evalueren we voortdurend met elkaar in o.a. werkoverleggen, werkbegeleiding en intervisie. Wat u daar als client direct van merkt is dat er in de gesprekken met uw behandelaar om de zoveel tijd ook een evaluatiegesprek plaatsvindt waar uw regiebehandelaar ook bij is. Daarnaast kan het ook voorkomen dat er een andere behandelaar aansluit om mee te kijken en mee te denken over de behandeling. Op deze manier kunnen we leren van en met elkaar, wat logischerwijs weer toekomt aan de kwaliteit van uw behandeling.