Hulpverlening

Cliënten kunnen op eigen initiatief of na verwijzing van de arts aanmelden. Uiteindelijk heeft u altijd een verwijzing van een arts nodig.

In de regel is de aanmelding telefonisch op het nummer 040 – 2010 022. Er wordt eventueel gebruik gemaakt van het antwoordapparaat. Spreek uw boodschap in, u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. Aanmelding kan ook via de website plaats vinden, met behulp van het aanmeldingsformulier. Ook in dat geval wordt er zo spoedig mogelijk contact opgenomen.

Indien de cliënt zich aanmeldt krijgt de cliënt een datum, tijd en de naam van de hulpverlener, in het kader van een intakegesprek. Dit eerste gesprek vindt zo mogelijk binnen twee weken plaats. De cliënt moet een verwijzing van de arts hebben in het kader van Basis-Generalistische zorg of Specialistische zorg.

Tijdens het eerste gesprek worden de klachten geanalyseerd, wordt de vraagstelling verduidelijkt en onderzocht welk antwoord het beste past bij de door de cliënt gestelde vraag. Ook wordt aan de cliënt informatie verstrekt over de werkwijze bij Metabletica Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de ernst van de problematiek, waarbij de vuistregels zijn:

 • Is het probleemgedrag leeftijdsadequaat?
 • Is het probleemgedrag cultureel bepaald?
 • Hoe frequent doet het probleemgedrag zich voor?
 • Hoe specifiek is het probleemgedrag?
 • Is het probleemgedrag gebonden aan een specifieke situatie, of komt het in veel situaties voor?
 • Gaat het probleemgedrag samen met andere probleemgedragingen, of zijn er verder geen problemen?
 • Hoe lang doet het probleemgedrag zich al voor?
 • Wat is de achtergrond van het probleem?
 • Wat zijn de gevolgen van het probleemgedrag?
 • Hoe ernstig wordt het probleemgedrag door de betrokkenen beleefd?

Redenen om niet bij Metabletica in behandeling te komen worden contra-indicaties genoemd. Op grond van de contra-indicaties wordt de cliënt doorverwezen naar waar een meer passende hulpverlening kan worden geboden. Contra-indicaties zijn:

 • verslavingsproblematiek,
 • verstandelijke handicap,
 • criminaliteit,
 • teveel comorbiditeit,
 • ernstige psycho-sociale problematiek

De intaker zal na afloop van het gesprek een intakeverslag maken en een indicatie stellen. De indicatiestelling bepaalt de problematiek. Op basis daarvan wordt een advies gegeven.

Dit advies kan zijn:

 • verder onderzoek
 • behandeling
 • verwijzing naar een andere instelling die de hulpvraag beter kan beantwoorden.

In een aantal gevallen worden cliënten in overleg onderworpen aan een diagnostisch onderzoek. Indien noodzakelijk, daartoe indicatie wordt gesteld, wordt gebruik gemaakt van uitgebreide testonderzoeken. Deze onderzoeken beogen de persoonseigenschappen van het individu te bepalen en specifieke oorzaken van de gegeven problematiek aan te wijzen. Vervolgens wordt getracht om aanknopingspunten voor de hulpverlening te vinden. De psychodiagnosticus maakt een verslag. In een tweede gesprek, het adviesgesprek na intake, bespreekt de intaker de voorlopige indicatiestelling met de cliënt.

Na het adviesgesprek volgt de behandeling. De hulpverlener die vervolgens is toegewezen, blijft in de meeste gevallen de vaste behandelaar.

Als de vraagstelling nog niet duidelijk is kan in een aantal gevallen toch gestart worden met de behandeling, waarin de vraagstelling dan onderwerp van gesprek is. De behandelaar maakt naar aanleiding van het intakeverslag en in overleg met de cliënt een behandelplan. Binnen de behandeling wordt samen met de cliënt(en) getracht de problemen op te heffen of te verminderen.

Metabletica heeft een variatie aan therapieën, in verschillende behandelvormen en voor diverse leeftijdsgroepen.