Aanmeldprocedure

Aanmelden 

Wilt u / wil je gebruik maken van onze hulp? Om aan te melden is het volgende nodig: 

  • Bent u ouder dan 18 jaar, dan heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. 
  • Ben je jonger dan 18 jaar, dan vragen wij voor jou een beschikking aan bij het CJG / CMD van jouw woonplaats. Het kan ook zo zijn dat je vanuit het CJG naar ons verwezen wordt en dan is de beschikking er al.  
  • Vul het aanmeldformulier op onze website in. 

Aanmeldprocedure 

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg, waaronder de ggz. Eén van deze afspraken betreft het aanpakken van lang wachten op hulp op de wachtlijst van een instelling die bij intake niet de juiste blijkt te zijn. Het is de bedoeling dat mede hiervoor een verkennend gesprek ingezet wordt. We kijken snel na het voornemen van de huisarts iemand naar de ggz door te verwijzen (en waar mogelijk samen met partners uit het sociale domein) welke zorg, ondersteuning, of combinatie daarvan het meest passend is voor de cliënt.    

We willen mensen met (ernstige) psychische problemen tijdig helpen met zorg of ondersteuning die bij hen past. Om dit te bereiken gaan we  per januari 2024, zoals beschreven in het Intergraal Zorgakkoord) nadat de hulpvrager zich aangemeld heeft bij Metabletica, eerst starten met een verkennend gesprek. In een verkennend gesprek onderzoeken we samen met de hulpvrager, verwijzer en eventueel zijn of haar naasten en sociaal domein wat de vraag is en welke instelling (binnen of buiten de ggz) nodig is om de hulpvraag te beantwoorden. Voor sommigen ligt het antwoord op hun hulpvraag buiten de GGZ, voor anderen is een kortdurende behandeltraject van toepassing en voor weer anderen is een behandeltraject binnen de specialistische GGZ het meest passend.  

 Wat betekent dit voor u (de hulpvrager) als u zich voor hulp wilt aanmelden bij Metabletica?  

  1. U heeft een hulpvraag waarvan u en/of uw verwijzer denken dat deze bij Metabletica goed beantwoord kan worden.  
  2. De verwijsbrief komt bij ons binnen. 
  3. U krijgt van ons vervolgens te horen of wij, naar aanleiding van de informatie uit de huisartsbrief en uw ingevulde aanmeldformulier, de juiste instelling lijken te zijn om uw hulpvraag te beantwoorden.  
  4. Is dat niet zo, dan sturen wij de verwijzer een brief met de reden waarom u niet op de juiste plek bent, aangevuld met een advies waar u wel op de juiste plek zou kunnen zijn. Is dat wel zo, dan krijgt u van ons vragenlijsten toegestuurd om de hulpvraag en achtergrond zoveel mogelijk duidelijk te krijgen. 
  5. Nadat de vragenlijsten die wij u gestuurd hebben, ingevuld bij ons teruggekomen zijn, gaan we vervolgens met u een verkennend gesprek inplannen.  Na dit verkennend gesprek krijgt u van ons te horen of u inderdaad een hulpvraag heeft waarop Metabletica een antwoord kan geven.  
  6. Is dat niet zo, dan sturen wij de verwijzer een brief met de reden waarom u niet op de juiste plek bent, aangevuld met een advies waar u wel op de juiste plek zou kunnen zijn. Is dat wel zo dan wordt u op de wachtlijst geplaatst. 
  7. Na de wachtlijstperiode start dan het verdere intaketraject met meteen aansluitend het onderzoeks- én behandeltraject of geen onderzoeks- maar meteen aansluitend het behandeltraject.  

N.B. Tijdens de wachtlijstperiode is de verwijzer, vaak de huisarts, eerste verantwoordelijke, ook als er sprake mocht zijn van een (dreigende) crisissituatie. Dit betekent dat u in de wachtlijstperiode voor hulp contact met uw huisarts moet opnemen.  

Let op! ben je 18 jaar of ouder en kom je bij ons in zorg, dan wordt het verkennend gesprek in rekening gebracht bij je zorgverzekering.  De datum van ‘dossier volledig’, is jouw ‘vanaf ‘ datum op de wachtlijst.  

Indien er geen sprake is van een wachtlijstperiode zal het verkennend gesprek en het intakegesprek samen vallen.