Deeltijdbehandeling autisme

Wat is deeltijdbehandeling

De deeltijdbehandeling biedt mogelijkheden intensief en gericht met kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum ( ASS) en hun ouders te werken aan de veelal chronische beperking en problematiek zoals die bij de stoornis horen. De kinderen komen 2 dagdelen per week van 15.00 uur tot 19.00 uur naar de deeltijdbehandeling. Hier kunnen ze gebruik maken van diverse mogelijkheden, waaronder:

  • Voorlichting
  • Sociale vaardigheidstherapie
  • Social rescripting
  • Groepstherapie en individuele therapie
  • Training in het samenspelen en alleen spelen
  • Creatieve therapie en Psychomotorische therapie. De kinderen verblijven per dagdeel in een groep van maximaal 8 kinderen. Twee tot drie pedagogische medewerkers bieden de deeltijdse begeleiding en behandeling. Daarnaast worden de hiervoor genoemde mogelijkheden uitgevoerd door psychotherapeuten/klinisch psychologen, psychologen en vaktherapeuten. Begeleiding en behandeling vinden plaats in een omgeving met voldoende structuur, veiligheid en voorspelbaarheid zoals die is aangewezen voor kinderen met ASS. De behandeling is gericht op flexibilisering van en variatie in het gedrag van het kind of de jeugdige. Wil de deeltijdbehandeling voldoende effect hebben dan is de samenwerking met de ouders en de school van het kind van groot belang. School, gezin en deeltijdbehandeling dienen op elkaar afgestemd te zijn. Hiertoe is onder meer een systeembegeleider beschikbaar. De  behandelgroepen zijn ingedeeld op leeftijd van de deelnemers. Voor de kinderen van 6 – 9 jaar is er op de maandag en donderdag een dagdeel en voor de kinderen van 9 – 12 jaar is er de dinsdag en de vrijdag een dagdeel. De deeltijd vindt plaats van 15.00 tot 19.00 uur. Dit betekent dat uw kind op de deeltijd avondeten krijgt.

 

De aanmelding

Op de deeltijd wordt gewerkt met een behandelplan. Hierin worden de belangrijkste afspraken rondom de behandeling schriftelijk vastgelegd. Hierin staat ondermeer: de reden van aanmelding, de diagnose, de hulpvraag en wensen van ouders, kind/jeugdige en eventueel school, de bijdrage van de ouder(s) en het aanbod van de deeltijdbehandeling. Ook worden de te bereiken doelen vastgelegd. Ouders stemmen in met het behandelplan door middel van ondertekening van een behandelovereenkomst.

Direct aanmeldenMeer weten?

De fasen in de deeltijdbehandeling

De deeltijdbehandeling start met een fase van acht weken waarin ondermeer ruime aandacht is voor verdere observatie en het verkrijgen van een duidelijk beeld van het kind op verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze periode eindigt met het opstellen van een uitvoeringsplan waarin concrete doelen en de in te zetten behandelvormen zijn opgenomen. Hierna wordt gedurende tien maanden uitvoering gegeven aan het plan, inclusief de bijhorende evaluaties. Tijdens de eindevaluatie wordt aandacht besteed aan eventuele vormen van hulp na de deeltijdbehandeling. Ouders en kinderen/jeugdigen die gebruik willen maken van de deeltijdbehandeling hebben een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist nodig of een verwijzing van een lokaal ondersteuningsteam of generalistisch team. In de meeste gevallen zal de deeltijdbehandeling worden afgesproken als het kind voor onderzoek en behandeling bij Metabletica wordt gezien. Na de intake wordt vastgesteld of het kind/jeugdige deel kan nemen aan de deeltijdbehandeling.

Direct aanmeldenMeer weten?